Kvarteret Plantskolan

Planens syfte är att möjliggöra uppförandet av en förvaltningsbyggnad för Uppsala universitet (UADM). Byggnaden ska användas för kontorsändamål men också kunna rymma universitetsundervisning och viss kommersiell service. Planområdet ligger vid korsningen Norbyvägen-Dag Hammarskjölds väg, intill Botaniska trädgården.

Planen ska säkerställa att kvarteret Plantskolan får en markanvändning och bebyggelse som är förenlig med de kulturhistoriska värdena i området och med riksintresset för kulturmiljövården Uppsala stad.

Planbeskrivning  (PDF, 5 MB)
Följebrev  (PDF, 314 KB)
Plankarta (PDF, 3 MB)
Plankarta delförstoring  (PDF, 252 KB)
Illustrationsplan (PDF, 5 MB)
Arkeologisk undersökning  (PDF, 1 MB)
Kulturhistorisk analys  (PDF, 8 MB)
Miljökonsekvensbeskrivning kulturmiljö bilaga 1  (PDF, 2 MB)
Miljökonsekvensbeskrivning kulturmiljö bilaga 2 (PDF, 5 MB)
Miljöteknisk markundersökning  (PDF, 835 KB)
Solstudier  (PDF, 4 MB)
Utredning sänkt korsning Norbyvägen Dag Hammarskjölds väg  (PDF, 2 MB)
Fastighetsförteckning (PDF, 1 MB)
Samrådsredogörelse  (PDF, 2 MB)

Kontakta oss

Detaljplanechef
Torsten Livion
Uppdaterad: