Kvarteret Vävstolen, del av

Fanns utställd för granskning från och med 11 juni till och med 2 juli 2014.

Planområdet ligger i Kungsängen söder om Strandbodgatan, mellan Kungsgatan och Ostkustbanan.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra innerstadsbebyggelse i åtta våningar med blandat innehåll, huvudsakligen bostäder med kontor och handel i bottenvåningen. Planområdet omfattar mark eller särskild rätt till mark på fastigheten Kungsängen 25:1,som enligt förslaget kan komma att tas i anspråk för att bli allmän plats.

Följebrev (PDF, 186 KB)
Planbeskrivning  (PDF, 4 MB)
Plankarta (PDF, 992 KB)
Granskningslista - remissinstanser (PDF, 28 KB)
Buller och vibrationsutredning  (PDF, 609 KB)
Bullerutredning trafik 2014  (PDF, 8 MB)
Luftutredning kvävedioxid  (PDF, 542 KB)
Luftutredning partiklar (PDF, 641 KB)
Riskanalys  (PDF, 5 MB)
Behovsbedömning inklusive Länsstyrelsens yttrande samt plan- och byggnadsnämndens beslut  (PDF, 2 MB)

Mer information

Planhandläggare
Anneli Sundin
Uppdaterad: