Lerdammsparken

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för det befintliga verksamhetsområdet att expandera. Verksamheter som ska kunna bedrivas är lager, icke störande industri, serviceverkstad, grossisthandel, och kontor.

Planområdet omfattar cirka 10 000 kvadratmeter och ligger i de nordöstra utkanterna av Uppsala, längs Iduns väg norr om Nyby och öster om Gamla Upp-sala.

Planen var på granskning under perioden 7–28 januari. 

Planbeskrivning  (PDF, 1 MB)
Plankarta  (PDF, 522 KB)
Följebrev (PDF, 257 KB)
Samrådsredogörelse  (PDF, 406 KB)
Behovsbedömning inkl. Länsstyrelsens beslut och plan- och byggnadsnämndens beslut (PDF, 847 KB)
Dagvattenutredning  (PDF, 2 MB)

Mer information

Teresia Erixon
Uppdaterad: