Mikaelsplan

Mikaelsplan är en park i centrala Uppsala. I parken ligger en mindre kyrka, Mikaelskyrkan, och ett församlingshem. Planförslaget gör det möjligt att bygga cirka 180 lägenheter i flerbostadshus samt cirka 500 kvm lokaler för förskola och andra verksamheter. Planen syftar även till att skydda den kulturhistoriskt värdefulla Mikaelskyrkan och göra det möjligt att använda den för andra ändamål. En stor del av parken kommer att bevaras som allmän park med entré från Kungsgatan och Skolgatan.

Planområdet ligger i centrala staden och avgränsas av Kungsgatan, Råbyvägen, järnvägen och Skolgatan.

Följebrev  (PDF, 255 KB)
Planhandling  (PDF, 5 MB)
Plankarta  (PDF, 952 KB)
Behovsbedömning inklusive Länsstyrelsens yttrande och PBN:s protokoll (PDF, 3 MB)
Dagvattenutredning  (PDF, 2 MB)
Spridningsberäkningar luft (nov 2012) (PDF, 1 MB)
Spridningsberäkningar luft, Kv Ambulansen (reviderad okt 2013)  (PDF, 2 MB)
Kulturmiljöanalys (PDF, 6 MB)
Trafikbullerutredning  (PDF, 766 KB)
Samrådsredogörelse  (PDF, 715 KB)

Mer information

Planarkitekt
Brita Christiansen
Uppdaterad: