Detaljplan för Ekhagen-Adolfsberg

Detaljplanen var på samråd från 12 december 2014 till och med 13 februari 2015.

Detaljplanen innebär i korthet att göra det möjligt att bygga cirka 300 bostäder samt förskola i nordöstra delen av Storvreta. Planen reglerar att bebyggelse ska vara främst friliggande villor i två våningar samt en mindre del radhus/parhus. Inom planområdet anläggs en park för lek, rekreation och dagvattenhantering. I planområdets ytterkanter mot det öppna kulturlandskapet i norr och mot
järnvägen behålls natur.

Följebrev  (PDF, 151 KB)
Planbeskrivning (PDF, 4 MB) 
Plankarta 1  (PDF, 6 MB)
Plankarta 2  (PDF, 2 MB)
Plankarta 3  (PDF, 3 MB)
Plankarta 4  (PDF, 2 MB)
Plankarta 5 (PDF, 1 MB)
Dagvattenutredning  (PDF, 273 KB)
Geoteknisk utredning  (PDF, 129 KB)
Översiktligt PM geoteknik  (PDF, 93 KB)
VA-utredning, reviderad  (PDF, 292 KB)
VA-utredning, utlåtande  (PDF, 205 KB)
Riskanalys  (PDF, 593 KB)
Trafikbullerutredning  (PDF, 99 KB)

Mer information

Planarkitekt
Maija Tammela Arvidsson
Uppdaterad: