Kåbo 24:11

Detaljplanen var på samråd från 5 juni till och med 6 juli 2015

Detaljplanen innebär i korthet att gällande tomtindelning för kvarteret Blomman, 0380-84/
KÅ24, upphävs för fastigheten Kåbo 24:11. Detta för att möjliggöra en avstyckning, så att tre
fastigheter kan bildas. Inga andra planbestämmelser ändras, tillkommer eller tas bort.

Mer information

Planhandläggare
Veronica Sjögren
Uppdaterad: