Kvarteret Arne Tiselius

Detaljplanen var på samråd från 17 november 2015 till och med 12 januari 2016.

Detaljplanen innebär i korthet att ny bostadsbebyggelse i fyra till sex våningar prövas inom fastigheten Rickomberga 21:3, del av kvarteret Arne Tiselius. Detaljplanen medför att det kan tillskapas cirka 175 nya lägenheter inom planområdet och att befintliga byggnader inom fastigheten rivs. Utredningar som tagits fram i samband med planarbetet är en bullerutredning, en dagvattenutredning, en miljöteknisk markundersökning och en arkeologisk förundersökning och undersökning. 

Mer information

Planarkitekt
Annika Holma
Uppdaterad: