Kvarteret Birka

Detaljplanen var på samråd från 28 april till och med 9 juni 2015

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av bostäder i två våningar inom fastigheten Eriksberg 8:10. Detaljplanen innebär en ändrad markanvändning då det i dagsläget finns en nedlagd bensinstation på fastigheten. Detaljplanen möjliggör radhus om 8 bostäder, där bebyggelsen gestaltas med varierad färgsättning för att förstärka områdets identitet.

Mer information

Planhandläggare
Elin Eriksson
Uppdaterad: