Kvarteret Diset

Detaljplanen för del av kvarteret Diset med flera, diarienummer 2012-020200, var på granskning från 10 december 2014 till och med 9 januari 2015.

Planområdet ligger i östra Gränby, norr om Vaksalagatan, i anslutning till Tövädersgatan och Solskensgatan. Detaljplanen syfte är att göra det möjligt att bygga två flerbostadshus i fyra till sju våningar med sammanlagt cirka 100 lägenheter. Planen innebär i korthet att ny bostadsbebyggelse kan uppföras på mark som i nuläget används till parkering.

Följebrev (PDF, 250 KB)
Planbeskrivning  (PDF, 2 MB)
Plankarta  (PDF, 704 KB)
Behovsbedömning inklusive plan- och byggnadsnämndens yttrande  (PDF, 1 MB)
Dagvattenutredning  (PDF, 6 MB)
Bullerutredning  (PDF, 998 KB)

Mer information

Planarkitekt
Eleonore Albenius
Uppdaterad: