Kvarteret Luthagsstranden

Detaljplanen var på samråd från 16 september 2015 till och med 28 oktober 2015.

Detaljplanen innebär i korthet att nya bostäder föreslås uppföras längs med Luthagsesplanaden som en komplettering av befintlig bebyggelse-struktur. Angöring till kvarteret avses ske via en ny lokalgata som även kan användas för angöring till skolan och idrottshallen. Parkeringar till de nya bostäderna ska lösas inom den nya fastigheten i parkeringsgarage.

Uppdaterad: