Nåsten 1:1

Detaljplanen för Nåsten 1:1 var utställd för granskning från och med 12 januari till och med 3 februari.

Planområdet ligger i den västra delen av Uppsala 2 kilometer sydväst om Stenhagens centrum. Detaljplanens syfte är att göra det möjligt med ny bostadsbebyggelse på fastigheten Nåsten 1:1. Den nya bebyggelsen omfattar cirka 80 bostäder i form av enbostadshus, parhus och mindre flerbostadshus i två våningar.

En väganslutning från väg 55 kommer att utredas och byggas av Trafikverket. Planförslaget avviker från intentionerna i översiktsplanen.

Följebrev (PDF, 110 KB)

Planbeskrivning (PDF, 973 KB)

Plankarta (PDF, 1 MB)

Dagvattenutredning (PDF, 240 KB)

Miljöbedömning steg 1 (PDF, 448 KB)

Naturvårdsinventering (PDF, 2 MB)

Samrådsredogörelse (PDF, 184 KB)

Sändlista (PDF, 14 KB)

Mer information

Planarkitekt
Brita Bugge
Uppdaterad: