Ny bro över Fyrisån vid Flottsund

Detaljplan var utställd för granskning från och med 6 mars till och med 27 mars 2015

Detaljplanen innebär i korthet att möjliggöra för en ny bro över Fyrisån vid Flottsund. Avsikten är att bygga en bredare öppningsbar bro i samma läge som den nuvarande. Den befintliga bron har i dagsläget begränsad kapacitet för såväl fordonstrafik som fotgängare och cyklister. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra den gatubreddning som krävs för en bredare bro genom att kvartersmark planläggs som gatumark, samt att säkra rådighet över mark- och vattenområdet för bron. Förslaget överensstämmer med Översiktsplan för Uppsala 2010.

Mer information

Planarkitekt
Linus Pettersson
Uppdaterad: