Rosendalsfältet

Detaljplan för Rosendalsfältet var utställd på granskning från och med 3 augusti till och med 27 augusti 2015.

Planförslaget innebär i korthet att bebyggelsemöjligheterna i gällande detaljplan anpassas till
nu gällande behov i fråga om bostäder, universitetslokaler och plats för kollektivtrafik. Detaljplanen avser också att reglera vägnätet inom planområdet ytterligare.
Planförslaget prövar byggrätter för ca 2 500 bostäder, universitetslokaler, kommersiella lokaler,
förskolor, skolor, parkeringshus, idrottshall med flera funktioner. Planen avser också att reglera
två torg samt parker.

Planhandlingar

Naturvärden

Vatten

Mark

Trafik

Bebyggelse

Uppdaterad: