Detaljplan för Bälinge skola m.fl.

Detaljplanen var ute på samråd fr.o.m 11 april t.o.m 27 maj 2019.

Planområdet ligger i Bälinge tätort, drygt en mil norr om Uppsala stad.

Syftet med detaljplanen är att ändra markanvändningen för att Uppsala kommun Skolfastigheter AB ska kunna fastighetsbilda flera fastigheter med skolverksamhet. Detaljplanen syftar även till att på sikt möta behovet av fler skolplatser inom Bälinge genom att möjliggöra för en om- och tillbyggnad av
Bälinge skola. Detaljplanen innebär en effektivare markanvändning för Bälinge skola genom att högre bebyggelse i den norra delen av skolområdet tillåts.

Uppdaterad: