Detaljplan för del av Kv Assar

Detaljplanen var ute på samråd fr.o.m 21 februari t.o.m 4 april 2019.

 Planområdet består av fastigheterna Luthagen 21:3 och 21:4 och är en del av kvarteret Assar i stadsdelen Luthagen. Adressen är Jumkilsgatan 8 och 10. Planområdet ligger nära en större genomfartsgata, Börjegatan, och det är knappt två kilometer till Stora Torget.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ökad exploatering inom två fastigheter i Luthagen och därigenom kunna uppföra fler bostäder i en attraktiv och centralt belägen stadsdel. Syftet är också att bevara kvarterets karaktär av trädgårdsstad genom att de nya byggnaderna samspelar med befintliga byggnader i kvarteret och förhåller sig till områdets sammanhang och skala.

Mer information

Planarkitekt
Anna Hellgren
Uppdaterad: