Detaljplan för del av kv Klockaren

Detaljplanen var ute på samråd fr.o.m 29 maj t.o.m 11 juli 2019.

Planområdet ligger i nordvästra Uppsala cirka 2,5 kilometer från resecentrum och cirka 2 kilometer till Stora torget.

Syftet med detaljplanen är att öka utnyttjandegraden för fastigheterna Librobäck 12:8 och 12:9. Byggnadsarean utökas främst genom ett utökat husdjup.

Kontakta oss

Planarkitekt
Maria Hedberg
Uppdaterad: