Detaljplan för del av kvarteret Fyrislund

Detaljplanen var ute på granskning fr.o.m 4 oktober t.o.m 25 oktober 2019

Planområdet är beläget i Fyrislund inom Pharmaciaområdet och ligger mellan Rapsgatan och Almungevägen (väg 282).

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett höglager inom fastigheten Fyrislund 6:9. På grund av byggnadens storlek och läge i staden ska höglagret hålla en hög arkitektonisk kvalitet.

Mer information

Planarkitekt
Marina Ziakouli

Mer information

Planhandläggare
Elin Eriksson
Uppdaterad: