Detaljplan för del av kvarteret Kvarnen

Detaljplanen var ute på samråd fr.o.m 26 juni t.o.m. 30 augusti 2019.

Planområdet ligger i anslutning till Kvarntorget inom stadsdelen Kvarngärdet, och avgränsas av Torkelsgatan och Kvarntorgsgatan i söder och Kvarntorget i norr.

Syftet med detaljplanen är att stärka det befintliga stadsdelstorget med en komplettering av bostäder och verksamheter. Detaljplanen möjliggör tre byggnadskroppar i 11, 5 respektive 3 våningar. Det höga huset får samma höjd och våningsantal som de befintliga höga husen vid Kvarntorget, i syfte att skapa en god helhetsverkan.

 

Mer information

Planhandläggare
Elin Eriksson
Uppdaterad: