Detaljplan för kvarteret Seminariet

Detaljplanen var ute på samråd fr.o.m 18 mars t.o.m 6 maj 2019.

Planområdet är beläget i västra delen av staden cirka 1,5 km från Stora torget. Planområdet avgränsas av järnvägen i söder, Prästgatan i väster samt Fyrisvallsgatan/Ringgatan i öster.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra cirka 110 lägenheter med lokaler i bottenvåningen samt en stor allmän park.

Kontakta oss

Planarkitekt
Louise Granér
Uppdaterad: