Detaljplan för Vänge 4:1

Detaljplanen var ute på samråd fr.o.m 21 mars t.o.m 9 maj 2019.

Planområdet är beläget i södra delen av Vänge, ca 12 kilometer väster om Uppsala stad. Planområdet avgränsas i norr av Gamla Salavägen och i söder av Vängeån.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny byggnad, Kyrkans hus, som ska rymma samlingslokaler, lokaler för barn- och ungdomsverksamhet och kontorsrum. Syftet är också att säkra områdets kulturmiljö- och naturvärden.

Kontakta oss

Planarkitekt
Louise Granér
Uppdaterad: