Upphävande av tomtindelning för Norby 105:1

Detaljplanen var ute på samråd från och med 1 oktober till och med 22 oktober 2019.

Planområdet ligger i den södra delen av stadsdelen Norby, som i sin tur ligger i de södra delarna av Uppsala. Området kännetecknas idag av företrädesvis villabebyggelse, med friliggande hus från olika epoker.

Upphävandet syftar till att möjliggöra att fastigheten kan styckas i två delar – en del för befintligt bostadshus och en del som kan bebyggas med ett nytt bostadshus.

Kontakta oss

Planarkitekt
Lisa Björk
Uppdaterad: