Upphävande av tomtindelning för Norby 87:6 Ändring av detaljplan för del av kv. Grytet

Detaljplanen var ute på samråd från och med 21 oktober till och med 11 november 2019.

Fastigheten som ligger vid Fältvägen i Norby, omfattar 1 580 kvadratmeter och är i dag bebyggd med ett enbostadshus i en och en halv våning.

Detaljplaneändringen avser att upphäva den fastighetsindelningsbestämmelse som idag gäller för fastigheten. I övrigt fortsätter detaljplanen att gälla oförändrat. Som en följd av denna ändring kan fastigheten avstyckas och därefter bebyggas med ytterligare bostadshus.

Mer Information

Planarkitekt
Ingela Sydstrand Sandgren
Uppdaterad: