Upphävande av tomtindelning Sunnersta 54:9, 54:15

Detaljplanen var ute på samråd från och med 2 oktober till och med 23 oktober 2019.

Planområdet ligger utmed Morkullevägen i Sunnersta.

Planändringensyftar till att upphäva tomtindelningen för två stycken
bostadsfastigheter i Sunnersta.

Mer information

Planarkitekt
Sofia Masrour
Uppdaterad: