Upphävande av tomtindelning Svartbäcken 47:8 och 47:9

Detaljplanen var ute på samråd fr.o.m 16 april t.o.m 14 maj 2019.

Planområdet ligger utmed Adilsgatan i Svartbäcken.

Planändringen syftar till att möjliggöra förändringar av fastighetsbildningen för de två bostadsfastigheterna Svartbäcken 47:8 och 47:9. Genom att tomtindelningen för kvarteret Gefna (0380-62/SV) upphävs för de två fastigheterna, går det att ändra deras utformning och storlek och nya bostadsfastigheter kan skapas.

Kontakta oss

Planarkitekt
Jussi Haavisto
Uppdaterad: