Detaljplan för Almunge brandstation

Detaljplanen var ute på samråd från 17 december 2019 till och med 11 februari 2020.

Planområdet ligger i tätorten Almunge, ca 30 km öster om Uppsala och angränsar till väg 282 (Almungevägen) som är en statlig väg.

Syftet är att möjliggöra uppförande av en brandstation med lämpliga kringytor i Almunge.

 Planhandlingar

Utredningar

Kontakta oss

Planarkitekt
Maria Hedberg
Uppdaterad: