Detaljplan för kv Klockaren

Detaljplanen var ute på granskning fr.o.m 24 januari t.o.m 14 februari 2020.

Planområdet ligger i nordvästra Uppsala cirka 2,5 kilometer från resecentrum och cirka 2 kilometer till Stora torget.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder samt verksamhetslokaler i bottenvåningen mot gatan. Detaljplanen syftar också till att möjliggöra en gång- och cykelbana i anslutning till planområdet.

Planhandlingar

 

Utredningar

Uppdaterad: