Detaljplan för Kvarngärdesskolan

Detaljplanen var ute på granskning fr.o.m 21 april t.o.m 12 maj 2020.

Planområdet ligger i Kvarngärdet och omfattar Kvarngärdesskolan. Området avgränsas av Tycho Hedéns väg i norr, Sankt Pers kyrka och i västlig och östlig riktning av cykelbanor. Avståndet till Stora torget är ca 1,5 km.

Syftet med detaljplanen är att ändra den tillåtna markanvändningen så att det kommunala bolaget Uppsala kommun Skolfastigheter AB ska kunna fastighetsbilda för den mark de förvärvat i samband med bolagets bildande. Syftet är även att möjliggöra nya skolbyggnader då det finns behov av större lokaler i takt med att befolkningen ökar.

Planhandlingar

Utredningar

Mer information

Planarkitekt
Marina Ziakouli
Uppdaterad: