Detaljplan för kvarteret Trudhem

Detaljplanen var ute på samråd under perioden 9 november t.o.m. 21 december 2020.

Planområdet utgörs av den drygt 1 800 kvadratmeter stora privatägda fastigheten Kvarngärdet 25:4 och ligger i korsningen mellan Storgatan och S:t Olofsgatan i innerstaden.

Planens syfte är att möjliggöra nya byggrätter samtidigt som de höga kultur- och arkitekturhistoriska värden som finns inom planområdet värnas. 

Planhandlingar

 Utredningar

Mer information

Planarkitekt
Emil Lindström
Uppdaterad: