Detaljplan för Länna gård

Detaljplanen var ute på samråd under perioden 9 december 2019–31 januari 2020.

Länna gård ligger norr om väg 282 och strax norr om det vattendrag som förenar de olika delarna av Långsjön, cirka 2 mil öster om centrala Uppsala. Länna gård med tillhörande landskap ligger inom den norra delen av fastigheten Länna 1:6.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse på Länna gård och samtidigt stärka skyddet för kulturmiljön.

Planhandlingar

Utredningar

 

Uppdaterad: