Detaljplan för ny skola i Gottsunda

Detaljplanen var ute på granskning fr.o.m 29 oktober t.o.m 12 november 2020.

Planområdet ligger i stadsdelen Gottsunda i södra Uppsala, cirka 6 kilometer från centralstationen. Planområdet avgränsas i norr av gång- och cykelvägen mellan vändplanerna på Vackra Birgers väg och Valthornsvägen. I väster och öster avgränsas planområdet av fastigheterna Gottsunda 37:2 och Gottsunda 38:13 med bostadsrättsföreningar. I söder avgränsas planområdet av Musikparken.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett nytt skolområde med två skolor och idrottsverksamhet, samt att säkra goda skolmiljöer avseende friytor på skolgård

Planhandlingar

 Utredningar

 

 

Mer information

Planarkitekt
Marina Ziakouli
Uppdaterad: