Detaljplan för Kv Seminariet

Detaljplanen var ute på granskning fr.o.m 15 april t.o.m 6 maj 2020.

Planområdet är beläget i västra delen av staden cirka 1,5 km från Stora torget. Planområdet avgränsas av järnvägen i söder, Prästgatan i väster samt Fyrisvallsgatan/Ringgatan i öster.

Detaljplanens syfte är att säkerställa en stor allmän park och att möjliggöra cirka 110 lägenheter med lokaler i bottenvåningen. Syftet är också att värna områdets kulturmiljövärden genom att skydda befintliga byggnaders värden samt genom att ny bebyggelse får en anpassad gestaltning.

Planhandlingar

Utredningar

Mer information

Planarkitekt
Brita Bugge
Uppdaterad: