Kvarteret Vapenhuset, med flera

Detaljplanen var ute på granskning fr.o.m 30 mars t.o.m 27 april 2020.

Planområdet är uppdelat i två delar, en större del i söder och en
mindre del i norr. I det södra området avgränsas planerad
bebyggelse av Vattholmavägen i väster och Råbyvägen i söder.


Detaljplanens syfte är att utvidga innerstaden genom att
komplettera med stadsmässig bostadsbebyggelse med lokaler i
bottenvåningarna längs med Vattholmavägen och Råbyvägen.

Planhandlingar

Utredningar

Mer information

Planarkitekt
Saga Wingård

Mer information

Planarkitekt
Anna Hellgren
Uppdaterad: