Upphävande av tomtindelning för Sunnersta 72:8

Detaljplanen var på samråd från 9 januari till och med 30 januari 2020.

Fastigheten Sunnersta 72:8 ligger i stadsdelen Sunnersta och har adress Domherrevägen 15B.

Fastighetsägaren till Sunnersta 72:8 har beviljats planbesked i syfte att upphäva den tomtindelning som gäller för deras fastighet, Tomtindelning för del av kvarteret Entitan. Upphävande av tomtindelning krävs för att ägarna av Sunnersta 72:8 och Sunnersta 72:15 ska kunna byta mark med varandra. Markbytet önskas för att Sunnersta 72:15 ska kunna anslutas till fibernätet utan att belasta intilliggande fastigheter.

Mer information

Planarkitekt
Emil Lindström
Uppdaterad: