Detaljplan för Ångkvarnen

Detaljplanen var ute på granskning under perioden 7 december 2020 t.o.m. 11 januari 2021.

Planområdet ligger utmed Östra Ågatan i stadsdelen Kungsängen, söder om stadskärnan. Planområdet avgränsas av Islandsgatan i norr, Ångkvarnsgatan och Sågargatan i öster, Industrigatan i söder och Östra Ågatan i väster.

Planens syfte är att möjliggöra nya innerstadskvarter som binder samman Kungsängen med stadskärnan och Åstråket. Detaljplanen syftar även till att skydda fem kulturhistoriskt värdefulla byggnader från rivning och förvanskning. 

Planhandlingar

Utredningar 

 

Mer information

Planarkitekt
Brita Bugge
Uppdaterad: