Detaljplan för kvarteret Siv

Detaljplanen var ute på samråd under perioden 22 januari t.o.m. 5 mars 2021.

Planområdet omfattar den privata fastigheten Fålhagen 3:1 och delar av den kommunala fastigheten Fålhagen 1:32. Området avgränsas av järnvägen, Vaksalagatan, Storgatan och kvarteret Eldaren, söder om Roslagsgatan. Planområdet ligger centralt i Uppsala, cirka 300 meter från Resecentrum.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ny kontors- och hotellbyggnad med handel i bottenvåningen. Planläggningen syftar även till att säkerställa att byggnaden utformas med en hög arkitektonisk kvalitet eftersom den ligger i ett centralt läge och syns tydligt från foajévåningen i Uppsala konsert och kongress (UKK). Syftet är även att säkerställa en viktig gång- och cykelväg utmed järnvägen.

Planhandlingar

Utredningar


Digitalt informationsmöte

För att minska risken för smittspridning av covid-19 bjuder vi in till ett digitalt informationsmöte. Under mötet får du en presentation av detaljplanen och du har möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter i chatten eller muntligen.

Glöm inte att mejla dina synpunkter till: plan-byggnadsnamnden@uppsala.se för att de officiellt ska komma med i samrådsredogörelsen. Du kan också mejla oss om du har frågor.

Datum och tid: Tisdag 16 februari klockan 18.00
Anslut till mötet: Klicka här för att ansluta till mötet 

Du behöver inte installera någon särskild app eller program för att delta i det digitala mötet. Allt du behöver är en dator, surfplatta eller telefon med webbläsare och internetanslutning.

Välkommen!

 

Mer information

Planarkitekt
Brita Bugge
Uppdaterad: