Upphävande tomtindelning Fjärdingen 27:5 och 27:6

Detaljplanen var ute på samråd under perioden 18 juni - 9 juli 2021.

Fjärdingen 27:5 ligger centrerat i kvarteret längs med Nedre Slottsgatan och fastighetsägare är Stradella Fastigheter 1 AB. Fastigheten består av tvåvåningsbyggnader i trä längs med gatan.

Planläggningen syftar till att upphäva gällande tomtindelning för Fjärdingen 27:5 och Fjärdingen 27:6. Markägaren vill genom ändringen möjliggöra en avstyckning av ett bostadshus och renodla fastigheternas användningar.

Diarienummer: 2020-001465

Planhandlingar 

 

Mer information

Planarkitekt
Lo Lennartsson
Uppdaterad: