Bälinge - Ekeby 1:3

Detaljplanen var utställd på granskning från 28 november till och med 19 december 2016.

Planområdet ligger i östra delen av Bälinge tätort, intill väg 634 och Kyrkvägen.

Planen syftar till att ändra den tillåtna markanvändningen så att kommunala bolaget Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB ska kunna fastighetsbilda för den mark de förvärvat i samband med bolagets bildande. Området kommer att planläggas som idrottsanläggning och ge möjlighet att uppföra mindre byggnader såsom läktare, förråd och omklädningsrum. Dock begränsas byggrätterna så att öppenheten och naturkaraktären bevaras

Kontakta oss

Planarkitekt
Louise Granér
Uppdaterad: