Björklinge IP

Detaljplanen var på samråd från 9 september till och med 21 oktober 2016.

Planområdet ligger i västra delen av Björklinge tätort, ca 2 mil norr om Uppsala. Närmsta väganslutning är från Björkvallsvägen.

Detaljplanen innebär i korthet att ändamålen på två platser ändras för att stämma överens med den markanvändning som finns på platsen idag. Detta görs för att nya fastighetsbildningar ska kunna göras. Mark som förvärvats av Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB planläggs som R – idrott- och sportanläggning istället för dagens ändamål PARK och den mark som ska förvärvas av den privata fastighetsägaren planläggs som B – bostäder.

Kontakta oss

Planarkitekt
Louise Granér
Uppdaterad: