Flogstavallen, del av

Detaljplanen var ute på samråd från 27 maj till och med 26 augusti 2016.

Planområdet ligger i stadsdelen Ekeby, cirka två kilometer väster om Uppsala centrum, och utgörs av fastigheterna Flogsta 11:11 och Flogsta 11:6. 

Planens syfte är att möjliggöra för nya bostäder i form av smålägenheter och till viss del centrumverksamhet i anslutning till Flogstavägen. Planen omfattar cirka 350 lägenheter. Tillkommande bebyggelse innebär en fortsatt utbyggnad av studentbostäder i området.

Detta planförslag ersätter tidigare planärende med diarienummer 2013-1224.

Mer information

Planarkitekt
Marie-Louise Elfström
Uppdaterad: