Gamla Uppsala 21:20, del av

Detaljplanen var på samråd från 5 september till och med 17 oktober 2016.

Planområdet ligger i stadsdelen Nyby, cirka 3,5 km norr om Uppsala centrum.

Planens syfte är att möjliggöra nya bostäder i form av smålägenheter. Planen medger också centrumverksamhet i bottenvåningarna mot gatorna. Planen möjliggör en bebyggelse i två till sju våningar och omfattar 177 små hyreslägenheter. Planen ger utrymme att förändra Gamla Uppsalagatans gatusektion. Förslaget möjliggör en omvandling av stadsgata med trädalléer och kantstensparkeringar samt gång- och cykelbana på båda sidor om körbanan.

Mer information

Planarkitekt
Marie-Louise Elfström
Uppdaterad: