Garverigatan

Detaljplanen var utställd på granskning från 23 november till och med 21 december 2016.

Planområdet ligger omedelbart nordväst om Librobäcks industriområde på den nordöstra sidan om Gysingevägen (väg 272).

Detaljplanen syftar till att utöka Librobäcks verksamhetsområde samt skapa gång- och cykelvägar inom området. Planområdet omfattar större delen av Husbyborg 1:9. Marken har tidigare använts som jordbruksmark. I fastig- heten ingår även del av Fyrisån. Förutom industrimark i sydost gränsar området till öppen jordbruksmark i nordväst. Planområdet omfattar ca 18 ha, varav kvartersmark för verksamheter enligt förslaget utgör cirka 13 ha.

Mer information

Teresia Erixon
Uppdaterad: