Kvarteret Fjalar

Detaljplanen var på samråd från 25 oktober till och med 6 december 2016.

Planområdet är beläget väster om, och i nära anslutning till, järnvägen. Den föreslagna byggnaden ligger 40 meter från närmsta entré till perrongerna på Resecentrum, cirka 250 meter från Centralpassagen och knappt 200 meter från Resecentrums södra entré vid Strandbodgatan.

Detaljplanen innebär i korthet att möjliggöra en ny byggnad för kontor och centrumverksamhet. Mot järnvägen föreslås byggnaden följa fasadlivet på den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden inom Kungsängen 14:2 för att bilda en ny markerad bebyggelse utmed spåren. Grönytan i södra delen av kvarteret behålls och förstärks i sin gröna karaktär. Parkering sker i garage under mark med nedfart från Fjalars gränd i söder.

Mer information

Planarkitekt
Linus Pettersson
Uppdaterad: