Planprogram, Kv Hugin

Planprogram för kvarteret Hugin  var på samråd från 22 mars till och med 6 maj 2016.

Syftet med planprogrammet för kvarteret Hugin i Kungsängen är att hantera de huvudsakliga förutsättningarna och övergripande frågorna. Därefter utgör programmet underlag för detaljplanering.

Detaljplanering och genomförande kan komma att ske etappvis över tid med hänsyn till bland annat befintliga hyresgäster. Genom att i planprogrammet föreslå en mer funktionsblandad bebyggelse med innerstadskaraktär, nya mötesplatser och en ny kvartersindelning skapas bättre förutsättningar för kvarteret att bli en del av stadskärnan och främja innerstadens utveckling söderut. Vid en nyplanering av hela programområdet skapas förutsättningar för nya bostäder, kontor, centrumverksamheter och en förskola. Längs Hamnesplanaden utvecklas och vidgas den befintliga parkremsan till en allmän park.

Uppdaterad: