Kvarngärdet 60:1 m.fl.

Detaljplanen var på samråd från 14 december 2015 till och med 8 februari 2016

Detaljplanen innebär i korthet att en ny stadsstruktur med en blandning av bostäder och service i form av förskola, vårdboende och verksamhetslokaler prövas. Detta sker på befintliga markparkeringar samt på grönyta på nuvarande kvartersmark utmed Gamla Uppsalagatan, på sträckan mellan Vattholmavägen och Tycho Hedéns väg. Detaljplanen möjliggör sammanlagt cirka 450 bostäder i två till sju våningar höga flerbostadshus och radhus. Detaljplanen syftar också till att möjliggöra en omvandling av Gamla Uppsalagatan längs den aktuella sträckan till ett stadsstråk i enlighet med översiktsplanen.

Mer information

Planarkitekt
Jenny Andreasson
Uppdaterad: