Kvarngärdet 60:1 m.fl.

Detaljplanen var utställd för granskning  från 23 september till och med 14 oktober 2016.

Planområdet ligger i stadsdelen Kvarngärdet och omgärdas av Gamla Uppsalagatan, Vattholmavägen, Kantorsgatan och Djäknegatan.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ny stadsstruktur med en blandning av bostäder, förskola, vårdboende och verksamhetslokaler. Detta föreslås ske på befintliga markparkeringar samt på grönyta på nuvarande kvartersmark utmed Gamla Uppsalagatan. Detaljplanen ger byggrätt att bygga sammanlagt 450 bostäder i två   till sju våningar i  flerbostadshus och radhus.

Mer information

Planhandläggare
Elin Eriksson
Uppdaterad: