Kvarteret Broccolin

Detaljplanen är utställd på granskning från 23 december 2015 till och med 27 januari 2016

Planområdet ligger i stadsdelen Årsta. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för nya bostäder och lokaler för verksamhet i ett läge som i översiktsplanen pekas ut som möjligt att komplettera med ny bebyggelse. Området är attraktivt med goda kollektivtrafikförhållanden och med närhet till service såsom skola, vårdcentral och handel.

Mer information

Planarkitekt
Sofie Rosell Güler
22 december 2015