Kvarteret Fältläkaren, del av

Detaljplanen var utställd för granskning  från 11 maj till och med 7 juni 2016.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra flerbostadshus i den norra delen av kvarteret.
För att koppla samman gång och cykelvägarna vid Dag Hammarskjölds väg och Artilleri-parken planläggs en markremsa mot kvarteret Haubitsen som allmän plats för gång- och cykelväg.Planområdet ligger drygt en kilometer sydväst om Uppsala centrum i stadsdelen Kåbo.

Kontakta oss

Planarkitekt
Eleonore Albenius
Uppdaterad: