Kvarteret Siv

Detaljplanen var på samråd från 31 augusti till och med 12 oktober 2016.

Planområdet omfattar fastigheten Fålhagen 3:1 och delar av Fålhagen 1:32. Det avgränsas av Vaksalagatan, Storgatan, Roslagsgatan och järnvägen. Planområdet ligger centralt i Uppsala, cirka 300 meter från Resecentrum.

Detaljplanen innebär i korthet att det blir möjligt att bygga cirka 90 nya lägenheter inom kvarteret Siv samt säkerställa en viktig gång- och cykelväg mot järnvägen. De nya bostäderna tillkommer genom att nya huskroppar placeras på de lägre byggnadsdelarna mot järnvägen och Storgatan. Dessutom gör planförslaget det möjligt att bygga på de befintliga bostadshusen mot Vaksalagatan och Roslagsgatan med en indragen takvåning. Mot järnvägen säkerställs ett område för gång- och cykeltrafik som på sikt kan bli en viktig del i ett övergripande gång- och cykelnät.

Mer information

Planarkitekt
Brita Bugge
Uppdaterad: