Kvarteret Takryttaren, del av

Detaljplanen var utställd för granskning  från 5 till och med 19 oktober 2016.

Planområdet ligger intill järnvägen i stadsdelen Kapellgärdet, cirka 1,5 kilometer från Uppsala resecentrum. Planområdet är idag bebyggt med kontor och lagerlokaler i en till tre våningar. Inom planområdet i väster går en kommunal gång- och cykelväg.

Planen syftar till att möjliggöra cirka 200 lägenheter i 5-6 våningar ordnade i ett kvarter inom fastigheterna Kvarngärdet 1:8 och 62:1. I bostadskvarterets bottenvåning tillskapas en lokal för centrumverksamhet. Parkering kan i huvudsak ske i garage under mark. Detaljplanen innebär även att fastigheten Kvarngärdet 62:2 delvis ges en ändrad användning från dagens kontorsverksamhet till en mer publik hotellverksamhet i delar av den befintliga byggnaden samt i en utbyggnad mot Portalgatan.

Mer information

Planarkitekt
Annika Holma
Uppdaterad: