Lindbackens skola

Detaljplanen var utställd på granskning från 2 november till och med  23 november 2016.

Planområdet ligger i Lindbacken, cirka 8 km nordost om centrala Uppsala. Planområdet om-gärdas i norr, öster och väster av planerade bostäder i form av villor, radhus och kedjehus och i söder av områdets centrala park.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny grundskola, idrottshall och förskola med plats för totalt cirka 600 elever. Skolbyggnaden och idrottshallen planeras att harmoniera i skala med omgivande bebyggelse och park. En föreslagen utvidgning av skoltomten söderut tar i anspråk en mindre del av områdets centrala parkmark. Norr om huvudgatan och väster om befintligt äldreboende planeras en förskola i två våningar, som tar tre kvarter i anspråk.

Mer information

Planarkitekt
Marie-Louise Elfström
Uppdaterad: